Огляд законодавства

22 – 26 липня 2019 року. Уряд уточнив порядок подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 17.07.2019 р. № 625 уточнив порядок подання фінзвітності.

Зокрема, уряд підкоригував перелік підприємств, які подають скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. Йдеться про підприємства, які належать до:

  • мікропідприємств;
  • непідприємницьких товариств (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності; далі – МСФЗ);
  • підприємств, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

Також визначили, що фінзвітність та консолідовану фінзвітінсть складають за МСФЗ суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях. Раніше йшлося про підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Таке уточнення зробили відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 р. № 2545-VIII.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 19.07.2019 р. № 3351/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК повідомила, що фізичні особи, яким призначили пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII, не звільнені від сплати за себе єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) (ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI; далі – Закон № 2464).

Тобто особи, яким призначили пенсію за вислугу років та які не досягли пенсійного віку, не можуть скористатись пільгою з ЄСВ.

Від сплати ЄСВ за себе звільняються лише ті особи, які зазначені п.п. 4 та 51 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464. Зокрема:

  • фізичні особи – підприємці, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
  • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Також ці особи мають відповідати вимогам ч. 4 ст. 4 Закону № 2464. А саме: вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників нагадала (далі – ОВП): триває кампанія декларування податку на прибуток за ІІ квартал 2019 року.

Квартальна декларація подається в термін протягом 40 днів по закінченні звітного періоду. Тому останній день подання декларації з податку на прибуток за ІІ квартал – 9 серпня 2019 року, а останній день сплати, відповідно, – 19 серпня 2019 року.

ОВП звернула увагу на деякі нюанси щодо повноти та правильності визначення об’єктів оподаткування податком на прибуток, зокрема, у взаємовідносинах платників з нерезидентами.

Як відобразити в декларації виплати доходів нерезидентам?

Перше, що необхідно нерезидентам для виплати доходів, – це визначити зміст зобов’язань за нерезидентами: ідентифікація місця постачання послуг, врахування їх сутності, наявності міжнародних договорів, ратифікованих Україною, довідок та інформації про бенефіціарність. Це дасть змогу в повному обсязі та своєчасно визначити об’єкт оподаткування податком на прибуток, ставку оподаткування та відобразити такі показники в декларації з податку на прибуток підприємства за р. 23 ПН, р. 24.

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст. 103 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (з урахуванням особливостей, передбачених п.п. 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ПКУ).

Довідка видається уповноваженим органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ПКУ).

За потреби, особа, яка виплачує доходи нерезиденту, може звернутися до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову й митну політику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної в довідці інформації (п. 103.6 ПКУ).

Використання довідки в електронній формі для цілей ст. 103 ПКУ нормами цього Кодексу не передбачено. У зв’язку з цим довідка, отримана в електронній формі, не є підставою для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

ОВП зазначив про необхідність складання звіту про суми податкових пільг з податку на прибуток та відображення суми прибутку, що не підлягає оподаткуванню.

Міністерство соціальної політики України у своєму листі «Щодо застосування положень Закону України «Про відпустки» від 26.06.2019 р. № 751/0/204-19 повідомило, що законодавством не заборонено надавати працівникам-сумісникам додаткову соціальну відпустку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 59 Кодексу законів про працю; далі – КЗпП).

Щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів (не враховуючи святкові і неробочі дні) надають:

  • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років; або дитину з інвалідністю; або яка усиновила дитину;
  • матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
  • одинокій матері;
  • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Відповідні норми визначені в ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. Обмежень для сумісників у ній не передбачено.

Державна служба України з питань праці розповіла на своєму офіційному сайті, чи можна відкликати свою заяву про звільнення.

Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Загальні підстави звільнення працівників передбачені ст. 36 КЗпП.

Згідно з вимогами ст. 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в певній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи й не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Звільнення за власним бажанням є розірванням трудового договору з ініціативи працівника.

У п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 роз’яснено, що в справах про звільнення працівників з роботи за власним бажанням (за ст. 38 КЗпП) суди повинні перевіряти доводи працівника про те, що власник або уповноважений ним орган примусили його подати заяву про розірвання трудового договору. При цьому подача працівником заяви з метою уникнути відповідальності за винні дії не може розцінюватись як примус до цього і не позбавляє власника або уповноважений ним орган права звільнити його за винні дії з підстав, передбачених законом, до закінчення встановленого двотижневого строку, а також застосувати до нього протягом цього строку в установленому порядку інше дисциплінарне стягнення.

Працівник, який попередив власника або уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації (ч. 4 ст. 24 КЗпП).

Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору вважається продовженою.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра