Огляд законодавства

25 – 29 жовтня 2021 року. Уряд погодив зміни у формуванні первинних документів та поданні консолідованої фінзвітності

Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит)».

Впровадження електронного аудиту (е-аудиту) сприятиме вирішенню таких завдань:

 • удосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;
 • підвищенню швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;
 • створенню можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;
 • зменшенню кількості податкових запитів до платників податків;
 • зменшенню податкових правопорушень та судових спорів;
 • зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу «людського фактору».

Крім того, систематизований аналіз інформації, що передається від платника податків до контролюючого органу, створить додаткові можливості для виявлення тенденцій у здійсненні податкових правопорушень з метою їх оперативного вирішення.

Законопроєктом пропонується внести зміни до ПКУ в частині обов'язку платників податків подавати до органів ДПСУ експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у формі стандартного аудиторського файлу (SAF-Т) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Метою цих змін є удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського законодавства.

Законопроєктом пропонується:

 • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств для цілей консолідації, подання та оприлюднення фінансової звітності;
 • звільнити від обов’язкового складання, подання й оприлюднення консолідованої фінансової звітності малі та середні групи з метою спрощення ведення бізнесу;
 • удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі;
 • доповнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
 • уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом з метою забезпечення прозорості та доступності інформації про фінансову звітність підприємств;
 • удосконалити положення щодо вимог до первинних документів у зв’язку із обробленням документів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Законопроєктом пропонується встановити, що залежно від характеру господарської операції та технології обробленя облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

Крім того, проєктом уточнюється, що первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного на електронний документ електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Прийняття акта дасть змогу не тільки вдосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та спростити ведення бізнесу в цій сфері, але й сприятиме прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

Державна служба України з питань праці розробила проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати». Планується моніторити стан заборгованості із зарплат, пенсій та стипендій.

Згідно з проєктом міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації повинні забезпечити роботу тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Пропонується запровадження спеціального моніторингу погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях.

Міністерство юстиції України наказом від 10.09.2021 р. № 3201/5 затвердило Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України (далі – Положення).

Аналогічний попередній документ, затверджений наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 999/5, визнано таким, що втратив чинність.

Положення поширюється на:

 • адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
 • нотаріусів;
 • суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб'єктів, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
  • купівлі-продажу нерухомості або управління майном під час фінансування будівництва житла;
  • купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;
  • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
  • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
  • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, якщо вони, зокрема, надають консультації клієнту, беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб'єкта, а також відповідальний працівник суб'єкта.

Положення набрало чинності 25.09.2021 року.

Національний банк України працює над упровадженням системи миттєвих платежів в Україні.

Система миттєвих платежів – система електронних роздрібних платежів, які обробляються в режимі реального часу 24 години на день, 365 днів на рік, у якій кошти є миттєво доступними для використання отримувачем.

Головна ціль створення системи миттєвих платежів в Україні – надати можливість користувачам здійснювати швидкі дешеві перекази та платежі з одного платіжного рахунку на інший за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій. Створення системи миттєвих платежів сприятиме розвитку платіжної інфраструктури, задоволенню очікувань ринку та користувачів, фінансовій інклюзії та збільшенню безготівкових розрахунків.

Ключові особливості системи миттєвих платежів:

 • робота 24 години на день, 365 днів на рік;
 • рух коштів відбувається між рахунками користувачів;
 • невідкличність платежів;
 • миттєва доступність коштів отримувачу для використання (кредитування рахунку отримувача);
 • миттєве сповіщення отримувача про зарахування коштів.

Державна податкова служба України на офіційному вебпорталі оприлюднила проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – Проєкт).

Проєкт розроблено з метою приведення у відповідність до законів України:

 • від 03.06.2021 р. № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам»,
 • від 01.07.2021 р. № 1617-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»,
 • від 01.07.2021 р. № 1618-IX «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», а також удосконалення обліку платників податків у контролюючих органах.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо діяльності Національного банку України. Головна мета ухваленого закону – удосконалення внутрішнього врядування та функціонування центрального банку, зокрема порядку взаємодії між Радою та Правлінням Національного банку. Закон також посилює вимоги та встановлює обмеження, що висуваються до осіб, які призначаються на посади членів Ради, Голови та заступників Голови Національного банку. Передбачені законом положення повністю відповідають кращій практиці корпоративного управління та світовим стандартам управління в центральних банках.

Крім того, норми закону спрямовані на підвищення ефективності процесу управління золотовалютним резервом. Зокрема, уточнено та оновлено деякі терміни та визначення, знято зайві обмеження на проведення Національним банком операцій із міжнародними резервами, розширено потенційне коло контрагентів НБУ, унормовано проведення операцій із деривативами та операцій «репо».

Закон також унормовує та актуалізує окремі питання, що потребують коригування у зв’язку з розширенням функцій Національного банку у сфері регулювання ринків небанківських фінансових послуг, у сфері валютного регулювання та нагляду, а також щодо контролю й регулювання діяльності з питань готівкового обігу.

Водночас Верховна Рада ухвалила ще два пов’язані закони, що сприятимуть комплексній реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України» та створять завершені правові механізми для реалізації норм цих законів:

 • Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України» (реєстраційний номер проєкту 5852);
 • Закон України «Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації» (реєстраційний номер проєкту 5853).
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра