Огляд законодавства

Огляд законодавства за січень 2022 року

Податки

Державна податкова служба України поінформувала, що Законом України від 30.11.2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» змінено підхід до визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств великими платниками податків: запроваджено окремий порядок відображення від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податків минулих податкових (звітних) років («податкових збитків»).

Так, починаючи з першого податкового (звітного) періоду 2022 року великі платники податків мають право зменшувати об'єкт оподаткування не більше ніж на 50 відсотків накопичених податкових збитків минулих податкових (звітних) років.

Реєстр великих платників податків на 2022 рік (далі – Реєстр) включає 1340 юридичних осіб (Реєстр затверджено наказом ДПС від 24 вересня 2021 року № 838 (із змінами, внесеними наказом ДПС від 17 грудня 2021 року № 1045).

Для платників податку на прибуток підприємств, які не включені до зазначеного Реєстру, порядок відображення податкових збитків залишається без змін, а саме: при розрахунку об'єкта оподаткування за результатами відповідного податкового (звітного) періоду платник має право зменшити фінансовий результат до оподаткування на повну суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (абзац перший підпункту 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Кодексу).

Облік і звітність

Міністерство фінансів України наказом від 12 січня 2022 року № 7 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань обліку платників податків.

Консультація надає відповідь на питання, у яких окремих випадках платник податків зобов’язаний:

 • стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку шляхом подачі повідомлення за формою 20-ОПП;
 • повідомляти контролюючі органи за основним місцем обліку про окремі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням;
 • подавати повідомлення за формою № 20-ОПП про об’єкти оподаткування своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв).

Також у Консультації надається відповідь на питання щодо застосування штрафних санкцій за внесення до форми № 20-ОПП інформації, іншої, ніж у Рекомендованому довіднику типів об'єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебсайті ДПС.

Роз’яснення цих питань усуне неоднозначне трактування окремих норм податкового законодавства в частині порядку та обов’язку подання платниками податків до контролюючих органів повідомлення за формою 20-ОПП.

Контроль і відповідальність

Міністерство фінансів України наказом від 22.12.2021 р. № 702 затвердило в новій редакції Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків.

Документом визначаються основні вимоги до форми та змісту акта (довідки) документальної перевірки, інформативних додатків до акта (довідки) документальної перевірки, порядку його (її) підписання, реєстрації та зберігання.

Результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт документальної перевірки, а в разі відсутності порушень – довідка документальної перевірки.

Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, або особами, уповноваженими на це у встановленому порядку, а також платниками податків (керівником платника податків або уповноваженою ним особою) або їх законними представниками (у разі наявності).

Факти виявлених порушень викладаються в акті чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджує наявність зазначених фактів.

Обов'язково наводиться в акті документальної перевірки інформація щодо фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків (з детальним їх описом; дослідженням, яке доводить, що платник податків мав можливість для дотримання правил та норм, встановлених ПКУ, проте не вжив достатніх заходів для їх дотримання; документами та інформацією, яка підтверджує наявність вини платника податків), а також інформація щодо пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності платника податків.

Дія Порядку не поширюється на оформлення результатів перевірок з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Контрольовані операції та трансфертне ціноутворення

Міністерство фінансів України роз'яснило застосування «ділової мети» під час проведення перевірок. За результатами роботи Експертної ради з питань підготовки Узагальнюючих податкових консультацій (УПК) при Мінфіні наказом Мінфіну від 13.01.2022 р. № 11 затверджено Консультацію щодо практичного застосування комплексу норм стосовно наявності «розумної економічної причини (ділової мети)» під час проведення перевірок контролюючими органами.

Консультація надає роз’яснення стосовно положень Податкового кодексу України щодо ділової мети. Зокрема:

 • алгоритму та особливостей застосування положень Кодексу, пов’язаних з ідентифікацією контрольованих операцій, їх аналізом, а також застосуванням відповідного коригування;
 • особливостей застосування положень Кодексу щодо наявності ділової мети у податкових (звітних) періодах, починаючи з 1 січня 2021 року, а також податкових (звітних) періодах, що охоплюють період з 23 травня до 31 грудня 2020 року (включно);
 • застосування критеріїв ділової мети до правочинів, що були укладені до січня 2021 року, але господарські операції за якими здійснювались після 1 січня 2021 року;
 • визначення та застосування альтернативних варіантів операції, реально доступних для кожної із сторін угоди, з метою визначення умов договору (контракту), які були б узгоджені непов’язаними особами, що діють комерційно раціонально у зіставних умовах;
 • пов’язаності критеріїв ділової мети, визначених підпунктом 14.1.231 ПКУ, та критеріїв, визначених абзацом третім пункту 103.2 ПКУ, щодо застосування податкових вигод у вигляді звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, передбаченої міжнародним договором.

Крім того, у Консультації наведено практичні ситуації (5 прикладів) застосування ділової мети, які відповідають Положенням Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб та відображають найбільш поширені ситуації, що можуть виникати у платників податків.

Фінансові ринки

Національний банк України удосконалив методологію обліку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів.

Відтепер у статистиці платіжного балансу (ПБ) та міжнародної інвестиційної позиції (МІП) у ПІІ враховуватимуться кредити, отримані від сестринських компаній-нерезидентів. Сестринськими вважаються підприємства, які мають спільного безпосереднього або опосередкованого прямого інвестора, але володіють менше 10% статутного капіталу одне одного.

Такий облік ПІІ дає змогу охопити більше боргових операцій в межах міжнаціональних корпорацій, точніше визначити обсяг інвестицій та краще відобразити їх спрямованість.

Врахування кредитів між сестринськими підприємствами не впливає на сальдо фінансового рахунку платіжного балансу через перекласифікацію кредитів зі статті «Інші інвестиції» до статті «Прямі інвестиції».

Водночас за результатами врахування кредитів між сестринськими підприємствами чисті запаси ПІІ станом на кінець ІІІ кварталу 2021 року переглянуті на 6 млрд дол. США (з 55.1 до 61.1 млрд дол. США).

Оскільки в статистиці ПІІ кредити між сестринськими підприємствами класифікуються відповідно до резидентної належності кінцевого контролюючого інвестора, ПІІ в Україну збільшено на 3.7 млрд дол. США, ПІІ за кордон зменшено на 2.3 млрд дол. США.

Відповідні ретроспективні уточнення часових рядів статистики зовнішнього сектору здійснено з 2015 року.

Праця та заробітна плата

Міністерство економіки України оприлюднило проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування законодавства у сфері соціальних відпусток)».

Нормами проєкту забезпечується індивідуальне право кожного з батьків дитини на безперешкодне (не обмежене зовнішніми обставинами) отримання соціальних відпусток. Необхідність використання такого права, період реалізації (одночасне використання відпустки чи іншим чином) визначається за узгодженням між батьками дитини, на їх розсуд.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку буде надаватися як матері, так і батькові дитини. Така відпустка може бути використана батьками одночасно.

У проєкті акта наведено визначення терміну «одинока мати»/«одинокий батько», якими слід користуватися при застосуванні норм законодавства про працю та відповідно вичерпний перелік категорій осіб, які слід до них віднести.

Проєктом пропонується передбачити право на відпустку для догляду за дитиною «законних представників дитини, разом з якими вона проживає», замість неоднозначного терміну «інші родичі дитини». На практиці непоодинокими є випадки, коли через відсутність визначення терміну «інші родичі» та переліку документів на підтвердження фактичного догляду за дитиною, працівникам відмовляють у праві на таку відпустку. Перелік законних представників дитини відображений у Цивільному кодексі України.

Законопроєктом визначається право бабусі, дідуся чи законного представника дитини на відпустку для догляду за дитиною, яка є сиротою, позбавлена батьківського піклування та/або мати чи батько якої є одинокими.

Також законопроєктом чітко регламентовано порядок і умови надання (компенсації при звільненні) батьківської відпустки. Так, планується визначити, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні «дитячої» відпустки, перенесені з попереднього календарного року з підстав, передбачених у статті 80 КЗпП (за умови неотримання компенсації раніше), а також за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

З метою імплементації норм підпункту 2 пункту 3 розділу II Директиви Ради 2010/18/ЄС від 08.03.2010 р. проєктом акта транспоновано положення про завчасне повідомлення роботодавця батьками дитини про свій намір взяти таку відпустку.

Інше

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що регулюватиме порядок оплати медичних послуг у 2022 році.

Постанова забезпечить оплату медичних послуг, що надаватимуться закладами охорони здоров’я за рахунок коштів державного бюджету в рамках програми медичних гарантій, зокрема за укладеними договорами та договорами про реімбурсацію.

Ухвалена постанова дасть змогу:

 • Національній службі здоров’я України – укласти договори з закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам до надавача медичних послуг; укласти договори з аптечними закладами про реімбурсацію лікарських засобів;
 • закладам охорони здоров’я – надавати медичні послуги пацієнтам та отримувати за це кошти з державного бюджету;
 • аптечним закладам – отримати відшкодування вартості лікарських засобів, що входять у програму медичних гарантій, із державного бюджету;
 • населенню – отримувати якісні медичні послуги, відповідно до переліку пакетів медичних послуг, а також лікарські засоби, вартість яких відшкодовується згідно з затвердженою постановою.

Нагадаємо, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає, що держава гарантує у межах програми медичних гарантій повну оплату коштом Державного бюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

 • екстреної медичної допомоги;
 • первинної медичної допомоги;
 • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
 • третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • паліативної медичної допомоги;
 • медичної реабілітації;
 • медичної допомоги дітям до 16 років;
 • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра