Облік і звітність

Облік зменшення (відновлення) корисності активів: основні правила

Під поняттям «переоцінка запасів, необоротних активів» розуміють зміну облікової вартості активів. До того ж це відбувається як у бік збільшення (дооцінка), так і в бік зменшення (уцінка). Поговоримо докладніше про особливості обліку зменшення (відновлення) корисності активів.

Загальні правила

Вартість основних засобів (далі – ОЗ) може змінюватися не тільки через переоцінку, а й у результаті зменшення (відновлення) корисності активів. Під зменшенням корисності розуміють втрату економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування (п. 4 НП(С)БО 7).

Правила проведення зменшення (відновлення) корисності активів прописані в П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Відповідно до п. 5 НП(С)БО 28 кожне підприємство зобов’язане на дату річного балансу оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Тобто приймати рішення про те, чи потрібно проводити процедуру зменшення (відновлення) корисності активів, підприємство повинно щороку під час складання річної звітності.

Щоб підприємство ухвалило рішення про проведення процедури зменшення корисності активів, потрібно, щоб відбулася хоча б одна з таких подій (п. 6 П(С)БО 28):

 • зменшилася ринкова вартість активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалося;
 • актив застарів або фізично був пошкоджений;
 • відбулися суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, протягом звітного періоду або очікуються найближчим часом;
 • збільшилися протягом звітного періоду ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій, які можуть вплинути на ставку дисконту і суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
 • перевищено балансову вартість чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю;
 • сталися суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі зміни очікувані в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства;
 • відбулися інші свідчення того, що ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувалося.

Якщо у вас сталася одна з цих подій, отже, слід визначити суму очікуваного відшкодування об’єкта ОЗ і зіставити її із залишковою вартістю такого об’єкта. Якщо в результаті порівняння буде встановлено суттєве відхилення величини залишкової вартості об’єкта ОЗ від суми очікуваного відшкодування, то є підстави для проведення процедури перегляду (зменшення чи відновлення) корисності такого об’єкта. Межу відхилення кожне підприємство визначає самостійно. Вона може становити 1% чистого прибутку (збитку) підприємства або 10% відхилень залишкової вартості об’єкта ОЗ від розміру очікуваного відшкодування.

Водночас варто враховувати, що сума очікуваного відшкодування – це більша з двох величин (п. 4 НП(С)БО 28):

 • або чиста вартість реалізації об’єкта ОЗ, тобто справедлива вартістю активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію (п. 4 НП(С)БО 28);
 • або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від об’єкта ОЗ, яку визначають через застосування відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації) (п. 11 НП(С)БО 28).

Визначити суму очікуваного відшкодування кожне підприємство може самостійно, якщо має відповідних кваліфікованих спеціалістів. Для цього у пригоді стане приклад визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності, що наведений у додатку 1 до НП(С)БО 28. Якщо ж самостійно здійснити такі операції не вдається, то доведеться залучати стороннього експерта.

Визначати суму очікуваного відшкодування для порівняння її із залишковою вартістю слід окремо для кожного об’єкта ОЗ. Водночас, якщо з певних причин це зробити не вдається, то її встановлюють для групи активів, яка генерує грошові потоки і до якої належить ОЗ (п. 19 НП(С)БО 28). А потім розподіляють між ОЗ, що входять до цієї групи, пропорційно до їх балансової вартості (п. 22 НП(С)БО 28).

Після визнання втрат від зменшення корисності об’єкта ОЗ в обліку починає фігурувати нова балансова (залишкова) вартість ОЗ і переглянутий строк корисного використання (експлуатації) ОЗ. Спираючись на ці два нових показники, слід нараховувати амортизацію на ОЗ.

Якщо на дату річного балансу ознаки зменшення корисності активу зникли, то підприємство визначає і відображає вигоди від відновлення його корисності (п. 16 П(С)БО 28).

Про відновлення корисності активу можуть свідчити ті самі ознаки, що й у вразі зменшення корисності, але з позитивною ознакою (п. 17 НП(С)БО 28).

Якщо на підприємстві відбулося відновлення корисності активу, то балансова (залишкова) вартість може лише відновитися. Тобто вона не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності (п. 18 НП(С)БО 28). Отже, вартість активу не може бути більшою за ту, якою вона була без зменшення корисності активу. Тобто вона відновиться до первісного рівня (з урахуванням здійснених інших коректив їх вартості, а також нарахованої суми зносу)

Після відновлення корисності амортизація на ОЗ нараховується відповідно до нової вартості й переглянутого строку експлуатації.

Бухгалтерський облік

Щоб відобразити в обліку операції зі зменшення й відновлення корисності активів, їх слід правильно задокументувати. Тобто потрібно, щоб на підприємстві було складено відповідний первинний документ, який опирається на інформацію про розмір очікуваного відшкодування ОЗ. Затвердженої форми такого документа немає. Тому підприємству потрібно самостійно його розробити і використовувати під час здійснення процедури зменшення (відновлення) корисності.

На підставі такого документа в обліку слід відображати операції зі зменшення корисності активів.

Водночас відображати на рахунках бухобліку такі операції потрібно на основі того, відбувалася чи ні перед зменшенням (відновленням) корисності переоцінка ОЗ або зменшення (відновлення) корисності (п. 15 НП(С)БО 28 і п. 31 НП(С)БО 7).

Так, якщо залишкова вартість ОЗ:

1) не переоцінювалася чи не відбувалося зменшення корисності, то в бухгалтерському обліку:

 • втрати від зменшення корисності визнають іншими витратами звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу ОЗ. Тобто підприємству слід сформувати проведення Дт 972 «Втрати від зменшення корисності активів» – Кт 131;
 • вигоди від відновлення корисності об’єкта ОЗ визнають доходом звітного періоду, а тому в обліку слід сформувати проведення Дт 131 – Кт 742 «Дохід від відновлення корисності активів»;

2) переоцінювалася, тобто дооцінювалася або уцінювалася, то в бухгалтерському обліку:

 • зменшення корисності відображають за тими самими правилами, що й під час відображення в обліку операцій переоцінки. Тобто, якщо сума попередніх дооцінок і вигід від відновлення корисності перевищує суму уцінок і втрат від зменшення корисності, то зменшення корисності відображають такими проведеннями:
  • Дт 131 – Кт 411 – на суму зменшення корисності об’єкта ОЗ у межах перевищення попередніх дооцінок (вигід від відновлення корисності) над уцінками (втратами від зменшення корисності);
  • Дт 131 – Кт 972 – на залишок суми зменшення корисності об’єкта ОЗ;
 • відновлення корисності, то тут також усе залежить від наявності чи відсутності попередніх переоцінок і проведення зменшення (відновлення) корисності. Ця процедура подібна до того, як відображали дооцінку ОЗ.

Якщо об’єкт ОЗ переоцінювався, і сума попередніх дооцінок та вигід від відновлення корисності перевищує суму уцінок і втрат від зменшення корисності, то відновлення корисності відображають проведенням: Дт 131 – Кт 411.

Якщо сума попередніх уцінок (втрат від зменшення корисності) перевищує суму дооцінок (вигід від відновлення корисності), відновлення корисності відображають так:

 • Дт 131 – Кт 742 на суму відновлення корисності в межах суми перевищення раніше проведених уцінок (втрат від зменшення корисності) над сумами дооцінок (вигід від відновлення корисності);
 • Дт 131 – Кт 411 на залишок суми відновлення корисності.
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра